Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 8.10.2020

Tietosuojaseloste perustuu EU’n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation 2016/679), joka säätää EU’n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ
Rehevo
Y-tunnus: 2892172-5
Iskutie 2
40320 Jyväskylä
asiakaspalvelu@rehevo.fi

LISÄTIEDOT JA OIKAISUPYYNNÖT
Heta Kurko
asiakaspalvelu@rehevo.fi

REKISTERIN NIMI JA REKISTERÖIDYT
Rehevo.fi verkkokaupan markkinointi- ja asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään ja rehevo.fi verkkosivuston tarjoamien palveluiden tuottamiseen ja käyttökokemusten parantamiseen. Tavoitteena on kohdentaa viestit niin, että rekisteröity saa itselleen sopivaa viestintää. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta F) ja asiakassuhteen hoidon osalta toimittajan ja asiakkaan välinen sopimus (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta B). Lähetämme mahdollisesti asiakkaalle suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta A).

Henkilötietoja käsitellän sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Suostumuksen peruminen on ohjeistettu jokaisen markkinointiviestin yhteydessä ja sen voi perua myös ottamalla yhteyttä Rehevon asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@rehevo.fi).

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteriin voidaan sisällyttää asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite ja muita rekisteröidyn itse jättämiä tietoja.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteriimme:
- Henkilön nimi ja titteli
- Henkilön sähköpostiosoite
- Yrityksen nimi
- Yhteystiedot
- Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
- Sopimukseen liittyvät tiedot, kuten ostetut tuotteet ja palvelut
- Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustoilla ja -palveluissa
- Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
- Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot
- Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. uutiskirjeet ja kilpailut)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen yrityksen kanssa. Tietoja kerätään sopimuksenteon yhteydessä, tuotekokeilujen rekisteröitymisen yhteydessä tai kun asiakas käyttää yrityksen palveluja. Keräämme henkilötiedot pääasiassa rekisteröidyltään itseltään.

Henkilötietoja voidaan saada myös asiakkaan yhteyshenkilöltä tai muulta kumppanitaholta, joka lisää rekisteröidyn yrityksen palveluiden käyttäjäksi tai asiakkaan yhteyshenkilöksi. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Yrityksen omat palvelut tuotetaan Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Henkilötietojen käsittelyyn saatetaan käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Yritys huolehtii siirtojen asian- ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
- Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojaustoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä.
- Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle
- Henkilötietojesi siirtämiselle EU/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietojen luottamuksellisuutta kunnioitetaan yrityksessämme. Rekisteri on tallennettu tietokantoihin, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin. Rekisteriin on pääsy vain yrityksen valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö yrityksellemme. Tarkastuspyyntöön tulee liittää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Mikäli rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä / puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Yritys tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Mikäli rekisteröity havaitsee, että hänen EU’n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri ei sisällä fyysistä aineistoa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanan ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat yrityksen käytössä. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa tiloissa toimiston aukioloaikojen ulkopuolella.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.

Esillä on aina voimassaoleva tietosuojaseloste.

Lahjakortti